Обадете се: 0800 13 599
Списъкът с желани продукти е празен

Как работи?

  • Открийте най-подходящите за вас и вашите близки продукти в грижа за здравето
  • Добавете ги към списъка с желани продукти
  • След като сте добавили всички желани продукти, отидете на Клуб Здраве Валмарк, където да завършите поръчката си

Вашият списък с желани продукти е празен. Разгледайте нашите продукти и си изберете най-подходящите за вас, за да подкрепите здравето си.

Официални правила за провеждане на Кампания „Здравен индекс“

Официални правила за провеждане на Кампания „Здравен индекс“
Кампанията „ Здравен индекс“ се провежда на интернет страницата www.walmark.bg с Изпълнител ”УОТ ИФ” ООД и Организатор „Валмарк България” ЕООД. Вземайки участие в кампанията, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на кампанията (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
Участието в кампанията не е обвързано с покупка.


I. Механизъм
1. За да се включи в кампанията, Участникът трябва да попълни теста Здравен Индекс на www.walmark.bg и да се регистрира с имейл, с което получава автоматично генериран месечен план за подобряване на здравето и възможност за покупка на персонализиран пакет продукти на промоционална цена от онлайн магазина club-zdrave.bg.
2. Периодът на кампанията е от 09.05.2018 г. до 23:59 часа на 09.06.2018 г.

II. Право на участие
3. Кампанията е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на ”УОТ ИФ“ ООД и „Валмарк България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

III. Награждаване
4. Наградният фонд включва:
  • 3 големи награди: индивидуално изготвена програма от д-р Райна Стоянова (нутриционист), за подобряване на здравословното състояние и хранителния режим. Планът е обвързан с кръвни изследвания, които дават ориентир за текущото здравословно състояние, както и провеждането на два прегледа: първичен и вторичен.
  • 7 малки награди: безплатен персонализиран пакет продукти Walmark, спрямо резултатите от теста.
5. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на томболен принцип. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 12.06.2018 г. Имената им ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата Клуб Здраве Валмарк (https://facebook.com/CLUBZDRAVE/).
6. Един участник може да спечели само 1 бр. награда.
7. Печелившите участници ще бъдат известени на имейла, с който са направили регистрацията си. За да получат наградата си, те трябва да подадат своите данни, необходими за доставяне на наградата. Печеливши участници, които не са предоставили данните си в рамките на 10 дни, губят правото на получаване на спечелената награда и Организаторът си запазва пратово на тяхно място да изтегли нови участници, на които да предостави наградата.
8. За да получат голямата награда, печелившите трябва да преминат два прегледа в кабинета на д-р Райна Стоянова, намиращ се в гр. София, в присъствието на лекар и пациент. Прегледите са с дължина между 40 и 60 минути и включват:
  • Първичен преглед: снемане на анамнеза, статус, боди-импеданс и анализ, ехография (ако се налага), назначаване на лабораторни изследвания, ако такива няма или не са достатъчни.
  • Вторичен преглед: анализ на резултатите от изследванията, назначаване на терапевтичен и диетичен план и хранителен режим.
При невъзможност за посещение на кабинета на д-р Райна Стоянова, има възможност за провеждане на онлайн консултация, но тя няма да включва апартани изследвания. Разчитането на кръвните изследвания може да стане онлайн и да се дадат препоръки, но трябва да се има предвид, че програмата няма да е цялостна, както при прегледите извършени в кабинета. 
9. Изпълнителят и Организаторът не поемат разноските по транспорт и престой на спечелилите участници, в случай, че живеят извън гр. София.
10. Малките награди се изпращат по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
11. Изпълнителят и Организаторът не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес/имейл адрес. В този случай наградата се предоставя на друг участник в кампанията, избран отново на томболен принцип чрез жребий.
12. Наградата може да бъде получена само лично от печелившия Участник, срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.
13. Наградатата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.

IV. Лични данни
14. Правата на всички Участници в кампанията са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в кампанията, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата кампания - за доставяне на спечелената награда, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
15. Включвайки се в настоящата кампания, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) за цели свързани с кампанията, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
16. Организаторът на кампанията се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

V. Други Общи условия
17. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.
18. Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.13 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
19. Участникът, спечелил в кампанията, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора и Изпълнителя, в качеството му на победител.
20. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.
21. Организаторът на кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 7 и т. 8 или по други подобни поводи.
22. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
23. Евентуално възникнали спорове между Организатора на кампанията и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
24. Описаните по-горе мини-игри и кампании по никакъв начин не са спонсорирани, администрирани или свързани с Facebook.
25. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящите инициативи.
26. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.
27. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
28. Организаторът на кампанията си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на кампанията не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в кампанията и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в кампаниите и трети лица във връзка с такова съдържание.
29. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

                                               HI_takethetest.png
 
Върнете се обратно в Статии

Най-четени статии